26 జన, 2010

బౌధ్ధ మత ప్రభావం

బౌధ్ధ మతం భారతీయుల సంస్కృతిపై చెరగని ముద్ర వేసింది. బౌధ్ధం యొక్క ప్రభావం ఎల్లెడలా కనిపిస్తుంది.భారతీయులు ధర్మ సూత్రాల సారాన్ని జీర్ణంచుకున్నారు. జీవితంపట్ల కొత్త దౄక్పధం,జంతువులపట్ల దయ,బాధ్యతాయుతమై న నియమబధ్ధమైన నడవడి,ఉన్నత ఆశయాల కోసం దృష్టి ని సారించడం వంటి మంచి లక్షణాలు బౌధ్ధ మతంనుండి భారతీయుల కు లభించి నవి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.