21 అక్టో, 2009

వ్యవస్థ

వ్యవస్థలు ఎప్పుడూ వ్యక్తులకంటే గొప్పవి.అందుకే వ్యవస్థ శాశ్వతం.వ్యక్తి అశాశ్వతం.. ఈమాట అక్షర సత్యం. వ్యవస్థ వలన వ్యక్తికి గుర్తింపు వస్తుంది. ఆ వ్యవస్థ మీద ఉన్న గౌ రవం కొద్దీ ఆ వ్యక్తిని కూడ మనం గౌ రవిస్థూ ఉంటాం. ఆ వ్యవస్థకు అంత గొప్ప పేరు రావటానికి గల కారణమేమిటి? వ్యక్తుల కృషె వలన వ్యవస్థలకు లేదా సంస్థలకు గుర్తింపు వస్తుంది.ఇలా వ్యవస్థకు మ.చి గుర్తింపు తెచ్చే వ్యవక్తులు కావాలి.కనుక వ్యక్తికి వ్యవస్థకు పేరు తెచ్చే సత్కార్యాలను మాత్రమే చేయాలి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.