14 ఆగ, 2009

manasu

మన మనసులపట్ల మనకు ఏరుక అవసరం.మన గాయాలకు మనమే మందు రాసుకోవాలి.
మనసుని అదుపులో పెట్ట్ద్దొము అనేది అసాథ్యం ఏమీ కాదు.విశృంఖలమైన ఆశలమీద,ఆలోచనల మీద
ఓ నిఘా మనమే పెట్టు కోవాలి .ఇష్టా ని ష్టా ల కన్న కన్నా సాధ్యాసాహ్యలకన్న ప్ర పంచంలో స్థా నం వుంది .అందు కే మనసును వర్త మానం లో ఉంచడం అత్యవసరం .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.